Nguyễn Bá Minh Phương - Master Media Academy

Nguyễn Bá Minh Phương

Các môn tham gia giảng dạy: 

1.Đồ họa căn bản

2. Đồ họa 2D

  • Tạo hình Đồ họa Vector (Adobe Illustrator)
  • Xử lý ảnh đồ họa (Adobe Photoshop)
  • Thiết kế Sách minh họa truyện (Adobe InDesign)

3. 3D Gracphics

4. Web Design

5. Digital Film Making

  • Adobe Premiere Pro
  • Adobe After Effects
  • Adobe Audition

Bài viết liên quan Giảng viên

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>