Giảng viên Mỹ thuật

Thầy Mai Tử Anh

Hiện đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy bộ môn Mỹ thuật cơ bản và chuyên ngành Minh họa truyện tranh