Giảng viên dựng phim

Thầy Lê Trường Sơn

Hiện tại đang phụ trách giảng dạy tại Master Media Academy trong lĩnh vực 2D, Photoshop, Illustrator, chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Diễn hoạt, kỹ xảo, Làm Phim