Nguyễn Ngọc Minh

Các môn tham gia giảng dạy

1. Đồ họa căn bản

2. Đồ họa 2D

3. 3D Gracphics

Character with 3DMax (Model, Texture, Lighting & Rendering with V-Ray.)

4. Web Design

5. Digital Film Making

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan Giảng viên