Nguyễn Ngọc Minh - Master Media Academy

Nguyễn Ngọc Minh

Các môn tham gia giảng dạy

1. Đồ họa căn bản

2. Đồ họa 2D

3. 3D Gracphics

Character with 3DMax (Model, Texture, Lighting & Rendering with V-Ray.)

4. Web Design

5. Digital Film Making

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Bài viết liên quan Giảng viên

GIỚI THIỆU MMA
Sản phẩm của học viên

Sản phẩm học viênXem thêm>>>